hirdetések interneten történő megjelenítéséről

A Szolgáltató adatai:
Affiliate Media Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-933665
Adószám: 12422012-2-41
Telefon: +36 1 782 8292
Telefax: +36 1 782 3790
e-mail: ugyfelszolgalat@affiliate.hu
Honlap: www.affiliate.hu

PREAMBULUM

Szolgáltató az affiliate.hu internetes oldal alatt elérhető, interakció-alapú hirdetési rendszer működtetője, amely rendszeren keresztül jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Hirdető) saját weboldalára utaló hirdetéseket (a továbbiakban Hirdetés) helyezhet el a Szolgáltatóval szintén szerződéses viszonyban álló harmadik személyek által üzemeltetett internetes oldalakon (továbbiakban Szolgáltatás).

A Hirdető által megadott Hirdetések a Szolgáltató partnerportáljain jelennek meg (a továbbiakban Partnerportálok). A Partnerportálok a Szolgáltató üzletfelei által működtetett weboldalak, amelyek összeköttetésben állnak az affiliate.hu rendszerrel, és weboldalaikon megjelenítik a Hirdetők Hirdetéseit.

A szolgáltatásnyújtás a jelen dokumentumban meghatározott feltételek és működési szabályok, illetve a felek között megkötött egyedi szerződés, valamint a felek között esetlegesen megkötött egyedi feltételek, valamint a Szolgáltató más szabályzatai alapján történik.

1. Regisztráció, Egyedi Szerződés megkötése és a Szolgáltatás nyújtás megkezdése

A. A Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Hirdetőnek affiliate.hu oldal jelentkezési lapján fel kell tüntetni a társaságára (részletes adatok: név, székhely, telefon és faxszám, adószám, cégjegyzékszám és bankszámlaszám, valamint az ott megjelölt adatok) és a kapcsolattartó személyre, valamint a Szolgáltatás igénybevételének területére vonatkozó valamennyi aktuális információt, illetve minden más a Szolgáltató által kötelezően megadandónak jelölt adatot. A Hirdető köteles ezen adatok megváltozását 5 napon belül a Szolgáltató részére, a fenti e-mail címre bejelenteni. Hirdető természetesen személyként nem regisztrálhat.

B. A Szolgáltató fenntartja jogot arra, hogy a regisztráció során további adatokat kérjen a Hirdetőtől, illetve jogában áll a jelen fejezet szerinti adatok alátámasztására vonatkozó iratokat bekérni.

C. A Szolgáltatónak jogában áll a regisztráció megtagadása, illetve az Egyedi Szerződés megkötésének megtagadása, akár indokolás nélkül is, különösen, amennyiben a Hirdető nem nyújtja be a Szolgáltató által kért azonosító adatokat, vagy az értesítések kézbesítéséhez szükséges adatokat; vagy a Hirdető helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat bocsátott a Szolgáltató rendelkezésére;

D. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikor történő leállítására vagy felfüggesztésére, amennyiben kiderül, hogy a Hirdető által megadott bármely adat valótlannak, hibásnak vagy bármely más módon alkalmatlannak minősül.

E. Amennyiben a Szolgáltató a Hirdető regisztrációját elfogadja, úgy megküldi a Hirdető részére – a jelen ÁSZF elfogadásáról szóló nyilatkozatot is tartalmazó – Egyedi Szerződést, amelyet a Hirdető köteles kettő példányban kitöltve és cégszerűen, az arra jogosult személy által aláírva a Szolgáltató részére postai úton eljuttatni. Az Egyedi Szerződés Szolgáltatóhoz történő beérkezéséről a Szolgáltató a Hirdetőt e-mail útján értesíti.

F. A felek között a jelen ÁSZF szerinti jogviszony abban az esetben jön létre, amennyiben a Hirdető az Egyedi Szerződést a Szolgáltató részére visszaküldi és a jogviszony azon a napon jön létre, amely napon a Szolgáltató a jelen fejezet E. pontja szerinti Egyedi Szerződést kézhez vette. A jogviszony létrejöttétől, illetve a jogviszony kezdőnapjáról szóló értesítést a Szolgáltató a Hirdető részére megküldi, amellyel egyidejűleg a Szolgáltatást a Hirdető részére aktiválja.

G. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást csak és kizárólag abban az esetben veheti igénybe, amennyiben az Egyedi Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-et elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

H. Amennyiben a felek között a jogviszony a fentiek szerint létrejön, úgy a Szolgáltató a Hirdető részére, a Szolgáltatás igénybevételéhez egy egyedi, vagyis minden Hirdető által külön-külön hozzáférhető ún. virtuális adattárat (a továbbiakban Adattár) hoz létre, ahol a Szolgáltatással kapcsolatos össze lényeges információt, valamint a Hirdető Kampányait és Hirdetéseit tárolja.

I. Amennyiben a felek között a jogviszony a jelen fejezetben leírtak szerint létrejön és a Szolgáltatást a Hirdető részére aktiválja, a Hirdető az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

J. Az Egyedi Szerződés aláírásával a Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatások aktiválásáért, az Adattár létrehozásáért egyszeri beállítási díjat (set-up díj) számít fel.

K. Amennyiben Hirdető az első kampány indítása során minimum 50.000 Ft nettó összeget tölt fel induló egyenlegére, akkor jelen ÁSZF 1/J. pontjában részletezett egyszeri set-up díjtól a Szolgáltató eltekint.

2. Kampányok létrehozása és a rendszer működése

A. A Hirdető a Szolgáltatás igénybevétele az affiliate.hu weboldalon történő belépést követően, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges. A Hirdető tudomásul veszi, hogy ezen adatok megadásával kerül azonosításra, függetlenül attól, hogy ezen adatokat ki adja meg a Szolgáltató részére.

B. Az affiliate.hu oldalon található on-line űrlap segítségével a regisztrált Hirdetők kampányokat indíthatnak (a továbbiakban Kampány), melyekhez különböző méretű és formátumú, a weboldalukra utaló Hirdetéseket tölthetnek fel, illetve hozhatnak létre.

C. A létrehozott Kampányokat, illetve Hirdetéseket a Hirdető bármikor leállíthatja, illetve a jelen ÁSZF feltételei mellett módosíthatja, ugyanakkor a Szolgáltatónak jogában áll mindennemű indoklás nélkül egy adott Kampányt, illetve Hirdetést, valamint az ezekre vonatkozó esetleges Hirdetői módosítási kéréseket (kivéve az adott Kampány vagy Hirdetés leállítását) elutasítani, illetve a már elfogadott és esetlegesen nyilvánosságra hozott Kampányokat, illetve Hirdetéseket a Szolgáltatásból törölni.

D. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Kampányok és Hirdetések létrehozása és módosítása minden esetben a Szolgáltató döntése és előzetes jóváhagyása alapján történik azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató jóváhagyja a Kampányokat, illetve a Hirdetéseket, illetve ezek módosítását, úgy a Hirdetések a Partnerportálokon megjelenhetnek.

E. Hirdető minden, a Kampányához tartozó beállítást, illetve Hirdetést jelen ÁSZF szerinti szabályok alapján bármikor megváltoztathat az affiliate.hu oldalra történő belépést és azonosítást követően, azzal, hogy minden módosításra vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései és csak a Szolgáltató elfogadásával jönnek létre.

F. A Szolgáltató rögzíti, hogy egy adott Kampány Szolgáltatói elfogadásának előfeltétele, hogy a Hirdető beállítsa, hogy milyen mértékű mennyi affiliációs jutalékot (továbbiakban: Jutalék) fizet a Szolgáltató/Partnerportál részére, amennyiben
(i) egy adott Hirdetés megjelenik a Partnerportálokon és
(ii) a Partnerportál internetes látogatója (felhasználó) jelen ÁSZF szerinti módon és esetekben eljut a Hirdető weboldalára, tekintettel arra, hogy a felhasználó részére a Hirdető Hirdetése megjelenik, vagy a felhasználó a Hirdetésre kattint, és
(iii) a Hirdető weboldalán a Partnerportál internetes látogatója (felhasználó) a jelen ÁSZF 4B. fejezet szerinti tevékenységet (továbbiakban: Interakció) jelen ÁSZF-ben meghatározott elévülés időn belül végrehajtja.

G. Az affiliate.hu rendszer a Partnerportálokon a Hirdetés megjelenését követően, internetes követőkódot (ún. cookie-t) helyez el a felhasználó böngészőjébe, így teszi követhetővé, hogy az adott felhasználó számára melyik hirdető melyik hirdetése jelent meg, illetve, hogy a Hirdető saját weboldalára, mely Partnerportálról érkezett az Interakciót végrehajtó felhasználó azzal, hogy amennyiben ugyanazon felhasználó számára ugyanaz a Hirdetés két különböző Partnerportálon jelenik meg vagy arra két különböző Partnerportálon kattint rá, úgy a Jutalék-számítás és elszámolás tekintetében mindig a később elhelyezett cookie elhelyezési napja és forrása (Partneroldal) számít.

H. Az affiliate.hu rendszer működése során két típusú cookie-t helyez el a felhasználó böngészőjébe, a felhasználó tevékenysége alapján:
(i) Ún. megjelenési cookie-t, ha a felhasználó számára megjelenik a Hirdető hirdetése, de arra ezen látogatás alkalmával nem kattint rá,
(ii) Ún. kattintási cookie-t, ha a felhasználó számára megjelenik a Hirdető hirdetése és a Hirdetésre kattint,

I. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Hirdető a Kampánya létrehozása után a Szolgáltatótól kapott követési kódot rendszerébe beillessze oly módon, hogy az alkalmas legyen az affilite.hu rendszerrel kommunikálni és a Partneroldalakról érkező felhasználók sikeres Interakciójáról visszajelezni.

J. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül
(i) tetszőleges időközönként a 2G. pont szerinti folyamatot ellenőrizze, azzal, hogy ekkor Jutalék fizetési kötelezettség nincs, illetve
(ii) nem megfelelő működés esetén a Szolgáltatás leállítsa, vagy felfüggessze.

3. Hirdetési rendszer: egyenleg-feltöltés és elszámolás

A. A Szolgáltatási jogviszony 1. fejezet szerinti létrejöttét követően, a Szolgáltatás aktiválásával egyidejűleg a Szolgáltató létrehozza a Hirdető személyes egyenlegét, azzal, hogy a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a pozitív előjelű egyenleg a Hirdető számláján az affilate.hu rendszerében (a továbbiakban Számlaegyenleg).

B. A Szolgáltató csak abban az esetben jeleníti meg a Hirdető Kampányát, illetve Hirdetését, amennyiben a Hirdető Számlaegyenlegén az adott Kampány, vagy Hirdetés megjelentetéséhez szükséges fedezet biztosítva van.

C. Amennyiben a Hirdető Számlaegyenlege negatív vagy azon nem található az adott Kampány vagy Hirdetés megjelentetéséhez szükséges fedezet, úgy a Kampány vagy Hirdetés megjelentetését megtagadja, illetve megtagadhatja.

D. A Hirdető a Számlaegyenleg feltöltése érdekében az alábbi megoldások közül választhat:
(i) a Szolgáltató által az affiliate.hu portálon mindenkor közzétett és erre a célra megjelölt bankszámlájára történő átutalással, vagy
(ii) a Szolgáltató által az affiliate.hu portálon mindenkor közzétett és erre a célra megjelölt bankszámlájára történő készpénzbefizetéssel, vagy
(iii) A Szolgáltató által meghatározott és hivatalosan közzétett módon.

E. A jelen fejezet szerinti a Számlaegyenleg minimális feltöltési összege nettó 50 000.- HUF-os (ötvenezer forint). Csak azon összegek kerülnek a Hirdető Számlaegyenlegén jóváírásra, amely összegek a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerülnek.

F. A Szolgáltató a Számlaegyenleg feltöltés összegéről szabályszerű adóbizonylatot (számát) küld postai úton a Hirdető részére. A Szolgáltató számláját, az egyenleg-feltöltés napját követő naptári hónap 15-ik napjáig postázza a Hirdető részére az Egyedi Szerződésben megadott vagy a későbbiekben módosított címére, amely küldemény a postára adástól számított 5-ik munkanapon kézbesítettnek minősül.

G. A Hirdetőt nem köteles a Számlaegyenleg feltöltésére, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult a Kampány, illetve a Hirdetés megjelenítését megtagadni, amennyiben a Hirdető Számlaegyenlege kevesebb, mint a Hirdető által megadott és a Szolgáltató által elfogadott, egy Hirdetéshez kapcsolódó Interakció után a Hirdető által fizetendő Jutalék mértékének tízszerese vagy kevesebb, mint 10.000.- HUF (tízezer forint).

H. Számlaegyenlegen található összeg visszaváltása: A Számlaegyenlegen található és a Hirdető által a Szolgáltatás igénybevételéhez fel nem használt egyenleget a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve a jelen ÁSZF 11B. pontjában feltüntetett eseteket. A Számlaegyenlegen található összeg egyebekben csak a Szolgáltatás igénybevételére használható fel.

I. A Számlaegyenlegen található összeget a Hirdető a Kampányához, vagy Hirdetéséhez kapcsolódó utolsó Interakciót követő 365-ik napig jogosult felhasználni. Amennyiben ezen időszak alatt a Hirdető újabb Kampányra vagy Hirdetésre a Számlaegyenleget nem használja fel, vagyis a Hirdető Kampányához vagy Hirdetéséhez kapcsolódóan nem történik újabb Interakció, a fennmaradt keret a Szolgáltató törli. A Szolgáltató a Számlaegyenleg jelen pont szerinti lejártáról a Hirdetőt, a jelen pont szerinti lejáratot megelőző 30 nappal e-mail útján értesítheti.

J. Amennyiben nincs másképp meghatározva, minden ajánlat az affiliate.hu rendszerében forintban kerül megadásásra és az ÁFA összegét nem tartalmazza.

4. Hirdetési rendszer: jutalék megállapítása és elszámolása

A. A Hirdető a Kampány létrehozásánál beállíthatja, hogy
(i) mennyi Jutalékot fizet a Hirdetés felhasználó számára történő megjelenése és/vagy a Hirdetésre történő felhasználói kattintás esetén és ott a Kampányban beállított, 4B. Pontjában részletesen meghatározott Interakciót végrehajtja,
(ii) a jelen ÁSZF 2G. és 2H. pontja szerinti tevékenységek alapján, a tevékenység elvégzésének napjától kezdve hány napig jogosult a Szolgáltató a Jutalék felszámítására a Hirdetés felhasználó számára történő megjelenése és/vagy a Hirdetésre történő felhasználói kattintás esetén, elfogadva azt, hogy a 4B. (ii)-(v) pontok szerinti Interakció a Hirdetés felhasználó számára történő megjelenése és/vagy a Hirdetésre történő felhasználói kattintás eredményeképpen jön létre (elévülési idő).

B. A Jutalék alapjaként szolgáló Interakciók fajtái szerint a következők lehetnek:
(i) átkattintás
(ii) internetes űrlap kitöltése
(iii) internetes űrlap letöltése
(iv) regisztráció
(v) internetes vásárlás
(vi) internetes megrendelés

C. A Jutalék mértéke: 4B. (i)-(iv) pontok szerinti Interakciónként fix összeg, vagy 4B. (v) alpont szerinti internetes vásárlás esetén a vásárlás bruttó összegének Hirdető által meghatározott százaléka. A Hirdető tudomásul veszi, hogy egy adott Kampány során a Jutalék mértékének megváltoztatásához Szolgáltató jóváhagyása szükséges, ugyanakkor a Kampány megszüntetésével és újraindításával a Jutalék összegét jóváhagyás nélkül módosíthatja, de ehhez (a Kampány indításához) szükséges a jelen ÁSZF általános szabályai alapján a Szolgáltató jóváhagyása.

D. A 4B. (i) pontban feltüntetett átkattintásra vonatkozó jutalék esetében a Szolgáltató minimum árat határoz meg, melynek mértéke minden esetben 15 Ft + ÁFA. Jelen minimum ár 2011.12.01 -től hatályos.

E. A Jutalék magában foglalja Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásának ellenértékét (jutalékát), valamint a Szolgáltató által a Partnerportáloknak fizetett hirdetési jutalékot.

F. A Szolgáltató egy Interakció végrehajtását követően a Hirdető Számlaegyenlegéből levonja a Jutalék értékét.

G. Előfordulhat, hogy Hirdető számlaegyenlege negatív egyenleget mutat. Ilyen esetben Szolgáltató jogosult számlát kiállítani Hirdető felé az egyenlegről, melyet Hirdető köteles 8 napon belül Szolgáltatónak bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

H. A Szolgáltató a Hirdető Számlaegyenlegét, illetve a Szolgáltatáshoz, a Kampányhoz, Hirdetésekhez kapcsolódó összes adatot, valamint kimutatásokat az affiliate.hu weboldalon és az Adattárban teszi közzé, azzal, hogy a közzétett Számlaegyenleg a felhasználható nettó összeget mutatja.

5. A Szolgáltatások működtetése és megváltoztatása

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Szolgáltatás, illetve az affiliate.hu honlap megfelelő működtetése érdekében azzal, hogy a Szolgáltatás működésével és a Hirdetők által történő elérésével, elérhetőségével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásához kapcsolódó és jelen ÁSZF-ben rögzített bármely feltételt, egyoldalúan megváltoztassa. A Szolgáltató mindennemű változtatást, az adott változást megelőző 15-ik napon az affiliate.hu weboldalon közzéteszi, és ezzel tájékoztatja a Hirdetőt az ÁSZF változtatásról. Az új, megváltoztatott ÁSZF az oldalon történő közzétételt követően, az ott megjelölt időpontban automatikusan érvénybe lépnek és irányadóak lesznek a felek jogviszonyára azzal, hogy amennyiben a Szolgáltatást a Hirdető az ÁSZF változtatását követően igénybe veszi, úgy ezzel elfogadja a módosított ÁSZF-et és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítására jogosult különösen, de nem kizárólagosan:
a.) a Szolgáltatóra vagy a Hirdetőre vonatkozó jogszabályi változások, vagy új jogszabály hatályba lépése,
b.) a meglévő Szolgáltatások tartalmának változása vagy Szolgáltatás megszűnése, új Szolgáltatás bevezetése esetén
c.) bírósági, hatósági vagy más állami hivatal kötelező határozatában foglaltak miatt szükségessé váló módosítás,
d.) a Szolgáltatás nyújtása során tapasztalt gyakorlat, eljárás, a Hirdetők magatartása miatt szükségessé váló változtatások,
e.) a körülményekben bekövetkezett lényeges változások, vagy
f.) a Szolgáltató által megállapított díjak változása miatt kerülhet sor.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások bármely részének megváltoztatására vagy megszüntetésére. A Szolgáltató a lehető legtöbb információt nyújtja Hirdetőnek az ilyen változtatásról vagy megszüntetésről, amennyiben ezt az adott körülmények lehetővé teszik.

6. Jelszó és biztonság

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok igénybevétele a felhasználói név és a jelszó kombinációjával lehetséges. Hirdető köteles gondoskodni arról, hogy a Hirdető és a kapcsolattartó személy titokban tartsa a saját felhasználói nevét és a jelszavát. A felek rögzítik, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználói név és a jelszó, esetlegesen jogosultan személyek által történő használatából eredő károkért.

A Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen jogosulatlan félnek nem engedélyezi a Szolgáltatások igénybevételét. Hirdető köteles a Szolgáltatót azonnal tájékoztatni a Szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely biztonsági intézkedés megsértéséről (így különösen a jelszó elvesztéséről, illetéktelen személy általi megismeréséről, stb.).

A Hirdető jogosult jelszavát és felhasználó nevét módosítani, az affiliate.hu weblapon található személyes adatok között.

Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a Kampány, illetve a Hirdetés Szolgáltatás során történő felhasználásával felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a Hirdető által megjelölt linket ún. hiperlinken keresztül összekösse az affiliate.hu weboldallal és/vagy a Partnerportálok weboldalaival a Szolgáltatás nyújtása érdekében.

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Szolgáltatás igénybe vétele során a Hirdető által a Szolgáltatás igénybe vétele során felhasznált eszközön tárolt, bármely személyes adataiban, információban, fájlokban, stb. bekövetkezett bármely kárért.

7. Tulajdonosi jogosultság

A. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Kampányhoz, illetve a Hirdetéshez kapcsolódó jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás igénybevételével minden jogot megad a Szolgáltató részére, hogy bármely a Kampány vagy a Hirdetésben megtalálható tartalom, szöveg, logó, cégnév, védjegy, kép, bármely más szellemi tulajdon vagy ahhoz hasonló jogosultság közzétételéhez és a Szolgáltatás során történő felhasználásához, abban a formában és módon, ahogy azt a Szolgáltatás során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.
B. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem vizsgálja, hogy a Hirdető jogosult-e a Hirdetésben megjelölt, felhasznált vagy ahhoz kapcsolódó és fenti jogokkal védett tartalom használatára, ezzel kapcsolatos minden felelősség a Hirdetőt terheli. A Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a fenti jogok és a szerzői jogok megsértéséből keletkező semmilyen kárért vagy jogvitáért.
C. Abban az esetben, ha közzétesz vagy elérhetővé tesz olyan információkat vagy más anyagot, amely harmadik fél szerzői jogait sértené, a Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését beszüntetheti és a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az ily módon keletkezett károkért.

8. A működtetés szabályai

A. A Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy
(i.) felelős mindazok cselekedeteiért, akik a Hirdető felhasználói nevét vagy jelszavát igénybe veszik,
(ii.) teljeskörű felelősség terheli a Szolgáltatás nyújtás során általa megjelölt linkek tartalmáért vagy bármilyen más, a Szolgáltatáson keresztül megvalósított adatátvitelért;
(iii.) köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót arról, hogy amennyiben a Hirdető által megadott link hibás oldalakat vagy nem működő linket jelentet meg.
(iv.) a Szolgáltató abban az esetben is jogosult a Jutalék érvényesítésére és a Számlaegyenleg Jutalék összegével történő megterhelésére, amennyiben a Hirdető által megadott link hibás oldalakat vagy nem működő linket jelentet, illetve ad meg a Szolgáltató részére,
(v.) a Szolgáltató jogosult a nem működő linkek beszüntetésére.
(vi.) a Szolgáltató jogosult arra, hogy indokolás nélkül, bármikor az ügyfél linkjének tartalmát vagy egyéb kommunikációját, közzétételét vagy adatait ne fogadja el,
(vii.) a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen a Hirdető által közzétett tartalomért,
(viii.) a Szolgáltató saját megfontolása alapján, indokolás és előzetes értesítés nélkül, azonnal beszüntetheti a Hirdető Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amennyiben a Hirdető a működtetés során megsértette az ÁSZF jelen vagy bármely más fejezetének bármelyik pontját,
(ix.) a Hirdető gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok alapján reklámozónak minősül, míg a Szolgáltató nem minősül a reklám közzétevőjének vagy reklámszolgáltatónak és a felek felelőssége is ennek megfelelően alakul,
(x.) a Szolgáltatás igénybevételével, vagyis az első Kampány vagy Hirdetés feladásával a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását, a Hirdető beleegyezésével megkezdi, így a Hirdetőt megillető jogok ezen tényre tekintettel alakulnak,
(xi.) A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kommunikációs és egyéb költségek a Hirdetőt terhelik.

B. A Hirdető jelen ÁSZF aláírásával kötelezettséget és felelősséget vállal arra, hogy
(i.) a Szolgáltatást bármely módon – akár közvetve, akár közvetlenül – arra jogosulatlan személynek nem engedi át, a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, félrevezető vagy azt megtévesztő módon, a Szolgáltatás rendszerét bármely módon kijátszva nem használja;
(ii.) a Szolgáltatást semmiféle illegális tevékenységre vagy csalásra vagy hasonló tevékenységre nem használja fel,
(iii.) betart minden érvényben lévő törvényt és rendelkezést a Szolgáltatás igénybevétele során, különösen a gazdasági reklámtevékenységre, a szellemi alkotások védelmére, a szerzői jogokra vonatkozó és az Adatvédelmi Törvényt, reklámra vonatkozó magatartási kódexeket; és tudomásul veszi, hogy ezen jogszabályok betartását a Szolgáltató bármikor ellenőrizheti és amennyiben megítélése szerint a Hirdető a jelen pont szerinti kötelezettségét nem vagy nem teljeskörűen teljesíti, úgy a Szolgáltatást felfüggesztheti, vagy leállíthatja, amely esetben a Hirdető semmiféle kártérítést vagy kártalanítást nem követelhet,
(iv.) nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek, vagyis a Szolgáltatást saját nevében és felelősségére veszi igénybe,
(v.) nem veszi igénybe a szolgáltatást illegális vagy erkölcstelen célokra,
(vi.) nem tesz közzé, nem propagál vagy terjeszt a Szolgáltatáson keresztül semmilyen törvénytelen, nyugtalanító, gyalázkodó, sértő, fenyegető, ártalmas, vulgáris, obszcén, fajilag vagy etnikailag gyűlöletkeltő, bűncselekményre, szabálysértésre, jogtalan magatartásra, viselkedésre ösztönöz, vagy bármilyen más módon megsérti az érvényben lévő törvényeket és rendeleteket,
(vii.) a link szövegében vagy címében nem tesz közzé semmilyen közvetlen elérhetőségi információt a weboldalának “cím” részében feltüntetett URL cím kivételével;

C. A Hirdető jelen ÁSZF aláírásával kötelezettséget és felelősséget vállal arra, hogy
(i.) semmilyen módon nem fog bejuttatni vagy terjeszteni olyan dokumentumokat, amelyek vírust tartalmaznak, sérült dokumentumokat vagy bármilyen hasonló szoftvert vagy programot, amelyek mások számítógépét, számítógépes rendszerét károsíthatnák;
(ii.) nem avatkozik be a Szolgáltatással összekötött hálózatokba, és nem zavarja meg azokat;
(iii.) nem vesz igénybe semmilyen berendezést, szoftvert vagy programot, vagy egyéb eszközök segítségével nem próbál meg beavatkozni az oldal szabályszerű működésébe, vagy zavarja meg azt, és/vagy bármilyen tranzakciót, amelyet e Szolgáltatás nyújt;
(iv.) nem tesz semmi olyat, ami értelmetlen és aránytalanul nagy megterhelést okozna az Szolgáltató vagy a Partneroldalak infrastruktúrájában,
(v.) a Szolgáltatás igénybevétele során csak azokat az eszközöket veszi igénybe, amelyeket a Szolgáltató vagy az általa erre feljogosított, vagy vele jogviszonyban álló szervetek, társaságok kínálnak,
(vi.) a Szolgáltatás igénybevétele során semmilyen okból nem vesz igénybe semmilyen automatizált eszközt (pl. agent, robot, script, spiders).

9. Felelősségkorlátozás

Az Szolgáltató nem vállal felelősséget elmaradt haszon, közvetett vagy közvetlen veszteség, kár, egyéb költség, illetve adat- és más nem anyagi tulajdon felhasználása által okozott semmilyen kárért, vagy olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Szolgálat igénybevétele vagy nem lehetséges igénybevétele, vagy jogosulatlan hozzáférés következményeként keletkezett.

10. Kártérítés

A Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak, a Partneroldalaknak, ezek tulajdonosainak, leányvállalatainak, testvérvállalatainak, alkalmazottainak és szerződéses portálainak okozott bármely, a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó vagy abból eredő, a jelen ÁSZF vagy más szerződés/szabályzat rendelkezései megszegésével okozott kár megtérítésére.

11. A Szolgáltatás megszűntetése és megszűnése

A. A Szolgáltatás megszűntetése (felmondása) a Hirdető által: A Hirdető jogosult a Szolgáltatás igénybevételét bármikor indoklás nélkül befejezni, a Szolgáltató részére küldött egyoldalú nyilatkozattal. A Szolgáltatás Hirdető általi megszűntetése esetén a Hirdető semmilyen visszatérítésre nem jogosult.

B. A Szolgáltatás megszűntetése (felmondása) a Szolgáltató által (a Szolgáltatás teljesörű megszűntetése): A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtását bármikor, 5 napos előzetes értesítés mellett megszűntetni. A Szolgáltató amennyiben a Szolgáltatást jelen pont szerinti megszűnteti, a megszűntetés napja az erről szóló értesítésben megjelölt nap. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást megszűnteti, úgy a megszűntetés miatti elszámolást követően a Hirdető Számlaegyenlegén fennmaradó összeget a Hirdető részére visszafizeti.

C. A Szolgáltatás megszűntetése (felmondása) a Szolgáltató által (a Szolgáltatás Hirdetővel szembeni megszűntetése): A Szolgáltató jogosult a Hirdetővel jelen ÁSZF szerinti létrejött jogviszonyát egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
(i.) A Hirdető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését,
(ii.) a Szolgáltatást bármely módon – akár közvetve, akár közvetlenül – arra jogosulatlan személynek átengedi vagy a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, félrevezető vagy azt megtévesztő módon, a Szolgáltatás rendszerét bármely módon kijátszva használja;
(iii.) helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat közölt a Szolgáltatóval,
(iv.) a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra veszi igénybe;
(v.) a Szolgáltatást jogszabályokba ütköző módon vagy célokra használja fel, vagy azt a Szolgáltató jogszabálysértésre irányulónak ítéli meg,
(vi.) a Szolgáltatást a hálózat integritását sértő vagy veszélyeztető módon használja; illetve
(vii.) a Hirdető a jelen ÁSZF vagy egyedi szerződés alapján általa igénybevett Szolgáltatást harmadik személy részére, bármely formában továbbértékesíti.
(viii.) A Hirdető a jelen ÁSZF 1J. pontja szerinti nyilatkozatát megszegi,
(ix.) A Hirdető jelen ÁSZF-ben vagy más szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi.

D. A Szolgáltatás megszűnése esetén a Hirdető Szolgáltatás igénybevételére joga azonnal megszűnik, és a Szolgáltató a Hirdető a Hirdető regisztrációját, Egyedi Szerződését, Számlaegyenlegét, Adattárát, éppen futó Kampányait, valamint Hirdetéseit azonnal, a helyreállítás és a további felhasználás további lehetősége nélkül, automatikusan törli, a Számlaegyenlegét megszűnteti azzal, hogy a Szolgáltató a Számlaegyenleg szerinti összeget csak és kizárólag a jelen fejezet B. pontja szerinti esetben fizeti vissza a Hirdető részére. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűntetése esetén a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás befejezésével kapcsolatos és jelen ÁSZF 9. fejezetében rögzített károkért.

12. Értesítés

Minden értesítésnek mindkét fél számára írásos formában kell megtörténnie, és emailen keresztül kell elküldeni a Hirdető regisztráció során megadott, valamint a Szolgáltató fenti e-mail címre. Az értesítés az email elküldésétől számított 48 óra után számít kézbesítettnek, amennyiben a küldő nem kapott értesítést arról, hogy nem érkezett meg az email.

13. Általános

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés bármely rendelkezései részben vagy egészen érvénytelenné, nem kikényszeríthetővé vagy hatálytalanná válnak, az ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés ezzel nem érintett részei továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Jelen ÁSZF-re vagy az Egyedi Szerződés és a Szolgáltatásra is a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak és a felek közös akarattal kikötik a Magyar Köztársaság joghatóságát, azon belül pertárgy értékétől függően a II. és II. kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés bármely rendelkezései egymásnak ellentmondónak bizonyulnának, úgy a mindenkori ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Verziószám: affiliate ÁSZF Hirdető 1.2.10.
Hatálybalépés: 2015.01.01.

A Szolgáltató minden a jelen ÁSZF-vel, a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jogot fenntart, illetve az affiliate.hu weblap, logó, védjegy a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólagos használatában álló elnevezések, logók, emblémák, szellemi tulajdonnak minősülő bármilyen más jogok felett semmilyen jogot nem szerez.

A felek rögzítik továbbá, hogy jogviszonyukra irányadónak tekintik a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát, melyet a Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával, szintén elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el.