1. Jelen Nyilatkozat az AFFILIATE MEDIA Kft.
(székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 4.em.; cégjegyzékszám: 01-09-933665;) a továbbiakban: AFFILIATE adatkezeléseire terjed ki.

Az adatkezelés alanyai azon Médiatulajdonosok és Hirdetők, akik természetes személyként az AFFILIATE szolgáltatásait igénybe veszik. Az érintettek a regisztrációval, a szerződés megkötésével, az AFFILIATE szolgáltatásának igénybe vételével elfogadják a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az AFFILIATE az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelésére jelen Nyilatkozat az irányadó. Az adatkezelés során a Szervező az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Nyilatkozat hatálya nem terjed ki a Médiatulajdonosok és a Hirdetők adatkezeléseire. Amennyiben a Médiatulajdonosok és a Hirdetők személyes adatokat kezelnek, az adatkezelésért akkor is önállóan felelnek, ha a személyes adatokat az AFFILIATE szolgáltatásával összefüggésben felhasználják.

Az AFFILIATE a jelen Nyilatkozat módosításának jogát fenntartja.

2. Az adatkezelés jogalapja a Médiatulajdonosok és a Hirdetők önkéntesen megadott hozzájárulása. A hozzájárulást a Médiatulajdonosok és a Hirdetők a szerződés megkötésével, a szolgáltatás igénybe vételével adják meg.

Az AFFILIATE az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az AFFILIATE biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

3. Az adatkezelés célja az AFFILIATE, valamint a Hirdetők és a Médiatulajdonosok között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, így különösen:
– A szerződő felek azonosítása;
– A szerződő felekkel való kapcsolattartás;
– A szerződő felek részére az AFFILIATE szolgáltatásának nyújtása;
– Számlázás, fizetés, követelések érvényesítése;
– A szerződésből származó igények érvényesítése.

4. A személyes adatok kezelése az AFFILIATE székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az AFFILIATE hozza meg.

A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat.

5. Az AFFILIATE a megadott adatokat törli, ha:
– azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
– az érintett azt kéri;
– az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
– az adatkezelés célja megszűnt;
– azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Amennyiben a felek között a szerződés megszűnik, a szerződésből származó igények érvényesítése céljából az AFFILIATE továbbra is kezeli a személyes adatokat.

Az érintett kérésére az AFFILIATE törli a személyes adatokat, kivéve, ha az AFFILIATE-et jogszabály az adatok kezelésére felhatalmazza.

6. Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az AFFILIATE-től kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az AFFILIATE elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

7. Az AFFILIATE minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az AFFILIATE az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

8. Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az AFFILIATE az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

9.Az AFFILIATE nem kezeli azon adatokat, amelyek kezelője a Médiatulajdonos, vagy a Hirdető. A Médiatulajdonos saját maga alakítja az általa végzett adatkezelést, annak szabályait önállóan határozza meg. A Médiatulajdonos az adatkezelése során köteles az irányadó jogszabályoknak, különösen az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni, így különösen:

Személyes adatot csak az érintett önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulása alapján kezelhet;
– Köteles az érintettet tájékoztatni, az Infotv. által előírt módon és tartalommal;
– Köteles az érintett jogait biztosítani;
– A közvetlen megkeresés módszerével végzett reklámozás során köteles az irányadó jogszabályok (Infotv., 2008. évi XLVIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Az AFFILIATE semmilyen módon nem befolyásolja a Médiatulajdonos, vagy a Hirdetők adatkezelését, az adatkezelés feltételeinek kialakításában nem vesz részt. Az AFFILIATE a szolgáltatását az általa közzétett leírásokban, szerződéses feltételekben meghatározottak szerint nyújtja, azt a Hirdető és a Médiatulajdonos ezen feltételekben meghatározottak szerint veheti igénybe. A Hirdető és a Médiatulajdonos a személyes adatok felhasználásával megvalósuló szolgáltatását (így különösen a reklámok küldését) csak abban az esetben vehetik igénybe, ha az adatkezelésük azt lehetővé teszi, így különösen ha az érintettek hozzájárulásával rendelkeznek.

A Médiatulajdonos és a Hirdető adatkezelését az AFFILIATE nem ellenőrzi. Azért, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel az adatkezelő, vagyis a Médiatulajdonos, illetve a Hirdető felel.

A játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat az AFFILIATE-hez, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

Az érintett a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu ), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.